Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY


Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky handmadedesign.sk“) sa uplatňujú pri nákupe prostredníctvom internetovej stránky: handmadedesign.sk 

1. Tieto obchodné podmienky sa aplikujú pri určení práv a povinností predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (obchodného partnera - podnikateľa alebo spotrebiteľa - zákazníka) na strane druhej.

2. Predávajúcim a prevádzkovateľom internetovej stránky handmadedesign.sk  je: Katarína Kostrábova so sídlom Jarková 71, 080 01 Prešov, Slovenská republika, zapísaná v registri Okresného úradu Prešov : OU-PO-OZP1-2013/06859-2  ,  číslo živnostenského registra: 750-42669 ,  IČO: 47 575 573, DIČ: 1077655832, tel.: +421911637912, e-mail: katka@handmadedesign.sk, pričom uvedená adresa sídla spoločnosti, je zároveň adresou pre všetku korešpondenciu adresovanú predávajúcemu. 

3. V prípade, ak je zmluvnou stranou na strane kupujúceho spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkamihandmadedesign.sk Občianskym zákonníkom (zákonom č. 40/1964 Z. z. v znení neskorších predpisov), zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v platnom znení a zákonom 
č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

4. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami handmadedesign.sk Obchodným zákonníkom (zákonom č. 513/1991 Z. z. v znení neskorších predpisov).

5. Dozorný orgán:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov, Slovenská republika
odbor výkonu kontroly
Telefón: 051/7721 597
Fax: 051/7721 596
www.soi.sk

 Vymedzenie pojmov 

1. Spotrebiteľská zmluva – je kúpna zmluva, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane dodávateľ a na druhej strane spotrebiteľ, čiže osoba, ktorá nie je podnikateľom resp. osoba , ktorá nevystupuje v tomto záväzkovo-právnom vzťahu ako podnikateľ, ktorá teda individuálne nemohla ovplyvniť obsah dodávateľom vopred pripraveného návrhu na uzatvorenie zmluvy. 

2. Predávajúci (dodávateľ) – osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky alebo poskytuje služby a taktiež podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobok. 

3. Spotrebiteľ (kupujúci) – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. 

4. Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. 

5. Obchodné podmienky handamedesign.sk– zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim v tomto dokumente. Kupujúci v momente odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami handmadedesign.sk platnými v čase odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami handmadedesign.sk oboznámil a s obchodnými podmienkami handmadedesign.sk bez výhrad súhlasí.

 Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy 

1. Kúpna zmluva je uzatvorená záväzným akceptovaním návrhu kúpnej zmluvy predávajúcim, čomu predchádza objednávka kupujúceho, ktorá je návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy, a to
a) vo forme elektronickej (e-mailovej) správy zaslanej predávajúcemu a/alebo 
b) vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho a/alebo 
c) vo forme telefonickej objednávky kupujúceho predávajúcemu a/alebo

d)prostredníctvom nákupného košíka na internetovej stránke predávajúceho handmadedesign.sk

2. Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je elektronické (e-mailom) potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúceho a po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako "prijatá". Prípadné automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky z elektronického systému predávajúceho sa považuje za záväzné akceptovanie objednávky. 

3. Záväzné akceptovanie objednávky kupujúceho predávajúcim obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo príp. služieb, názov a údaje o kupujúcom, resp. adrese, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, spôsobe prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, telefónne číslo kupujúceho, prípadne iné údaje.

Povinnosti predávajúceho 

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať:
a) druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky kupujúcim,
b) tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.


2. Predávajúci nezodpovedá za:
a) oneskorené dodanie tovaru zavinené doručovateľom ( poštou),
b) oneskorené dodanie tovaru zavinené uvedením nesprávnej adresy kupujúceho (prijímateľa) resp. uvedením iných nesprávnych údajov rozhodujúcich pre doručenie tovaru.

Povinnosti kupujúceho 

Kupujúci sa zaväzuje:
a) objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť predávajúcemu,
b) zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky kupujúcim. 

Odstúpenie od zmluvy 

1. Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu podľa § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. 
o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení v lehote 14 dní od prevzatia tovaru a v prípade, ak v rámci jednej objednávky bol tovar dodaný oddelene, lehota na odstúpenie plynie okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný. 

Na odstúpenie od zmluvy môžte použiť aj formulár  ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 


2. Právo na odstúpenie od zmluvy je spotrebiteľ povinný uplatniť písomnou formou v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (napríklad e-mail podľa § 2 ods. 7 zákona č. 102/2014 Z.z. 
o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení), pričom môže na tento účel použiť formulár dostupný na handmadedesign.sk. 

3. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak bolo oznámenie o odstúpení od zmluvy odoslané najneskôr v posledný deň lehoty. 

4. V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, je povinný najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy, čiže odo dňa odoslania jeho odstúpenia od zmluvy predávajúcemu, zaslať tovar späť na adresu predávajúceho uvedenú v  bode 2 obchodných podmienok stránky  handmadedesign.sk 

5. Vrátený tovar zaslaný na dobierku, predávajúci odmietne, keďže platbu predávajúci vracia až po prevzatí balíka s vráteným tovarom a jeho prekontrolovaní a prekontrolovaní sprievodných dokladov, preto spotrebiteľ je povinný zaslať spolu s vráteným tovaru aj kópiu faktúry a dokladu o zaplatení za tovar ako aj potvrdenia o doručení vystavenú doručovateľom. 

6. Lehota na vrátenie tovaru sa považuje za zachovanú, ak tovar spotrebiteľ odovzdal na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. 

7. Predávajúci sa zaväzuje kúpnu cenu vrátiť najneskôr do 14 dní od vrátenia tovaru spotrebiteľom predávajúcemu, a to na bankový účet, ktorý spotrebiteľ uviedol v listine (formulári) o odstúpení od zmluvy. V prípade, že spotrebiteľ neuviedol číslo bankového účtu, bude mu kúpna cena vrátená poštovým poukazom Slovenskej pošty, a.s. na adresu, ktorú uviedol ako adresu dodania tovaru vo svojej objednávke – v tomto prípade mu bude cena poštovného za zaslanie kúpnej ceny na adresu odrátaná z kúpnej ceny. Obdobne, ak kupujúci žiada o vrátenie kúpnej ceny cez inú organizáciu ako banka, napríklad Western Union, PayPal a podobne, predávajúci mu vráti kúpnu cenu na jeho náklady za takýto prevod peňazí. 

8. Pri odstúpení od zmluvy budú rovnako refundované náklady dodania tovaru v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý ponúka predávajúci. V prípade odstúpenia od zmluvy v rozpore so zákonom, bude náklady na prepravu znášať spotrebiteľ. 

 Zodpovednosť za vady, záruka, reklamácia, alternatívny spôsob riešenia sporov 

1. Predávajúci poskytuje záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov. Záruka začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim, teda odo dňa doručenia tovaru kupujúcemu na adresu, ktorú uviedol vo svojej objednávke. 

2. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. 

3. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v súlade s kúpnou zmluvou, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho. V prípade, že ide o chybu odstrániteľnú, má kupujúci právo, aby bola vada bezplatne, bez zbytočného odkladu a riadne odstránená, pričom kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený namiesto odstránenia chyby vymeniť vždy chybný tovar za bezchybný. 

4. Ak ide o chybu neodstrániteľnú, ktorá však nebráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na primeranú zľavu. 

5. Ak ide o chybu odstrániteľnú, ale kupujúci nemôže pre opätovne sa vyskytnutú chybu po oprave alebo pre väčší počet chýb, vec riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo z tohto dôvodu na odstúpenie od zmluvy. 

6. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nezodpovedá za chyby tovaru, ktoré boli spôsobené kupujúcim pri nesprávnej inštalácii tovaru alebo nesprávnym skladovaním tovaru pred jeho použitím na určený účel resp. ak ho kupujúci použil na iný účel, ako je určený predávajúcim. 

7. Kupujúci je povinný pri uplatnení reklamácie v rámci zákonnej záruky, preukázať uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim dokladom o kúpe (kópiu faktúry, dokladom o platbe, potvrdením doručovateľa o doručení tovaru). 

8. Predávajúci sa zaväzuje oprávnenú a podľa týchto obchodných podmienok handmadedesign.sk uplatnenú reklamáciu kupujúcim vybaviť bezodkladne, najneskôr však do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie. 

9. Ak sa spotrebiteľ domnieva, že boli porušené jeho práva, alebo nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, má právo upozorniť na to predávajúceho so žiadosťou o nápravu, a ak sa spotrebiteľ domnieva, že predávajúci do 30 dní odo dňa doručenia upozornenia spotrebiteľa nevybavil jeho podnet kladne prípadne nereagoval vôbec, spotrebiteľ má právo využiť alternatívny spôsob riešenia sporov, pričom zoznam subjektov na tento účel je zverejnený na: http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s 

10. Návrh alternatívneho riešenia sporu spotrebiteľom sa podáva podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pričom formulár (vzor) ktorého, je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov spotrebiteľov (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom spotrebiteľ si môže vybrať ktorýkoľvek z uvedených subjektov. Elektronicky možno podanie podať na Slovenskú obchodnú inšpekciu na adresu elektronickej pošty: ars@soi.sk. Ktorýkoľvek subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť z dôvodov ustanovených v § 13 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady. 

11. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy Európskej komisie na riešenie sporov online ODR https://webgate.ec.europa.eu/odr, a to každý spotrebiteľ žijúci v Európskej únii na obchodníka so sídlom v Európskej únii. 

 Platobné podmienky 

Za tovar objednaný na stránke handmadedesign.sk môže kupujúci zaplatiť kúpnu cenu týmto spôsobom:

-  bezhotovostným prevodom vopred pred dodaním tovaru – v prípade záujmu o platbu týmto spôsobom, obchodný partner alebo spotrebiteľ požiada o tento spôsob platby, na základe ktorého bude vyhotovená preddavková faktúra obsahujúca číslo bankového účtu predávajúceho, platobné symboly, suma preddavku vrátane dane z pridanej hodnoty, opis tovaru, prípadne ďalšie údaje. 

Dodacie podmienky 

1. Lehota na dodanie tovaru začína plynúť dňom keď predávajúci akceptuje záväznú objednávku obchodného partnera alebo spotrebiteľa, ktorá obsahuje všetky potrebné údaje na jej vybavenie. V prípade, že si obchodný partner alebo spotrebiteľ zvolí platbu vopred bezhotovostným prevodom za tovar, v tom prípade plynie lehota na dodanie tovaru odo dňa pripísania platby na účet predávajúceho, ak použil obchodný partner symboly platby, ktoré mu poskytol predávajúci, teda po možnosti jednoznačného overenia správnosti platby, ktorú možno priradiť ku konkrétnej objednávke. K dodacej lehote predajcu je potrebné pripočítať dodacie lehoty prepravcov. Doručenie poštou trvá zvyčajne 1 až 3 dni, doručovateľskou službou v pracovných dňoch spravidla do 24 hodín. Predajca však nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené doručovateľom alebo chybne udanou adresou kupujúceho, alebo ním určeného prijímateľa.

2. Objednávka bude podľa možností predávajúceho vybavená ním v lehote od 1 do 7 dní odo dňa uvedeného v odseku 1 tohto článku obchodných podmienok handmadedesign.sk

Ceny tovarov

Predávajúci nie  je platcom DPH.


 Cena prepravy 

1. Cena dopravy je závislá na cenách účtovaných predávajúcemu za uskutočnenú prepravu dopravcom - slovenskou poštou, pričom predávajúci podľa v súčasnosti platnej a účinnej zasielateľskej zmluvy si uplatňuje voči kupujúcim cenu dopravy takto:

- cena doručenia (dopravy) je  1,90€ a kupujúci si ju zvolí v rámci vyplňovania objednávky.

2. V prípade zvýšenia cien zo strany dopravcu, predávajúci prv aktualizuje a zverejní na svojej webovej stránke handmadedesign.sk zmenené ceny dopravy a dobierky zmenou týchto obchodných podmienok, a až po tomto úkone si predávajúci bude uplatňovať novú cenu dopravy a dobierky voči kupujúcemu. 
3. V prípade doručovania zásielok nad 5 kg bude cena dopravy vopred kupujúcemu navrhnutá. V prípade, že kupujúci ju akceptuje, tovar predávajúci doručí kupujúcemu. 

Fakturačné údaje:

Katarína Kostrábova

Mirka Nešpora 31 

08001 Prešov

IČO: 47 575 573, DIČ: 1077655832

Bankové spojenie:

IBAN : SK11 7500 0000 0040 1922 4918

SWIFT: CEKOSKBX

Československá obchodná banka, a.s so sídlom: Žižkova 11, 811 02 Bratislava

Registrácia: Prešov : OU-PO-OZP1-2013/06859-2  ,  číslo živnostenského registra: 750-42669 

Orgán dozoru: Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj,

Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1. Tel. č.:051/7721 597, e-mai.:pr@soi.sk

Pokiaľ objednaný tovar nie je momentálne skladom, alebo nie je možné dodržať dodaciu dobu, budeme o tejto skutočnosti kupujúceho informovať telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty. Predajca si vyhradzuje právo zrušenia objednávky.


Predávajúci si vyhradzuje právo doručovať tovar iba v rámci SR a po dohode aj mimo SR. Dodacia lehota je od 24 hodín do 5 pracovných dní a závisí od druhu objednaného tovaru. Obvyklá dodacia lehota je preto uvedená osobitne pri každom tovare v katalógu internetového obchodu. Pokiaľ objednaný tovar predajca nemá momentálne na sklade, alebo nie je možné dodržať dodaciu lehotu uvedenú na faktúre, bude Vás o tejto skutočnosti informovať telefonicky alebo e-mailom a pokiaľ si to bude kupujúci želať, predajca ponúkne náhradné riešenie alebo bezodkladne, najneskôr však do 14 dní, vráti peniaze na účet, z ktorého kupujúci uskutočnil platbu.

Stornovanie objednávky

Kupujúci môže svoju objednávku zrušiť najviac do 1 hodiny od odoslania objednávky a to e-mailom na adresu: katka@handmadedesign.sk , alebo telefonicky na telefónnom čísle: +421 911 637 912. V žiadosti o zrušenie objednávky je kupujúci povinný uviesť svoje kontaktné údaje a číslo objednávky. V prípade, že kupujúci už kúpnu cenu uhradil, predajca mu peniaze vráti najneskôr do 14 dní na účet, z ktorého kupujúci zaplatil alebo na účet, ktorý kupujúci predajcovi uvedie.

V prípade, že kupujúci svoju objednávku zruší po lehote 1 hodine od odoslania objednávky, predajca je oprávnený vyúčtovať kupujúcemu všetky náklady zapríčinené týmto konaním a kupujúci je ich povinný uhradiť.

Vyhradzujem si právo zrušiť objednávku, alebo jej časť, ak nie je možné z technických príčin tovar dodať v požadovanej lehote či za podmienok objednávky, ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho cena účtovaná zo strany dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, bude  zákaznik kontaktovaný za účelom dohody o ďalšom postupe.


Reklamačné podmienky

V súlade so všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“) sú predávajúcim stanovené podrobné podmienky pre uplatnenie reklamácie spotrebiteľom (ďalej len „kupujúci“) pri zakúpení tovaru na internetovej stránke predajcu handmadedesign.sk týmto reklamačným poriadkom prevádzkovateľa ktoré sú súčasťou  všeobecných obchodných podmienok.

1. Predávajúci zodpovedá za chyby tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa tohto reklamačného poriadku a OP, a to buď elektronicky na adrese: katka@handmadedesing.sk  alebo písomne na adrese:  Katarína Kostrábova so sídlom Jarková 71, 080 01 Prešov. Uvedená adresa je aj miestom pre prípadné vykonanie  opravy, ak predávajúci nevymení reklamovaný tovar za nový. 

2. Kupujúci zakliknutím políčka pred odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že si tento reklamačný poriadok ktorý  je súčasťou obchodných podmienok prečítal a v celom rozsahu s ním súhlasí a zároveň potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť v súlade s § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. 
3. Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho na internetovej stránke handmadedesign.sk predávajúceho, pokiaľ nie sú v písomnej forme dojednané iné záručné podmienky.
4. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje chyby (vady), ktoré zavinil výrobca alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka (teda márne neuplynula záručná doba) a bol zakúpený u predávajúceho.
5. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neurobí, môže uplatniť nároky z chýb zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto chyby mal tovar už v čase prevzatia tovaru.
6.  Kupujúci má skontrolovať zásielku, čiže tovar, ako aj jeho obal, bezprostredne pri jeho doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že už obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi (doručovateľovi) a v takom prípade za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru a v prípade zistenia poškodenia tovaru pri doručovaní a počas preberania kupujúcim, je potrebné ihneď pri tomto prevzatí tovaru vyhotoviť záznam o rozsahu a druhu poškodenia tovaru (opisom vystihnúť čo najpresnejšie poškodenie tovaru), ktorého správnosť potvrdí dopravca (doručovateľ). Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu, predávajúci po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytne odstránenie nedostatku tovaru, zľavu na tovar a v prípade neodstrániteľných chýb tovaru, dodá kupujúcemu nový tovar. V prípade, že dopravca neposkytne súčinnosť do 20 dní odo dňa doručenia poškodeného tovaru kupujúcemu, predávajúci do 30 dní odo dňa doručenia poškodeného tovaru kupujúcemu, po dohode s kupujúcim, mu poskytne buď zľavu na tovar a v prípade neodstrániteľných chýb nový tovar.
7. Pri doručovaní zásielky doručovateľom: Slovenská pošta, a.s. a v prípade zistenia porušeného alebo poškodeného obalu, poškodenia obsahu odporúčam zásielku neprebrať, prípadne riešiť priamo s pracovníkom doručovateľa, či s pracovníkom pri priehradke danej pošty na mieste zápisom o škode. V prípade prevzatia a zistenia porušeného alebo poškodeného obalu, poškodenia obsahu žiadame o nahlásenie tejto udalosti najneskôr do 24 hodín od prevzatia zásielky na ľubovoľnej pobočke Slovenskej pošty. K spísaniu zápisu o škode je potrebný poškodený výrobok, obal zásielky a doklad o prevzatí zásielky, nadobúdací doklad - faktúru. Najbližšiu pobočku Slovenskej pošty nájdete na: otvaraciehodiny.posta.sk. O nahlásení a spísaní zápisu o škode na ľubovoľnej pobočke Slovenskej pošty ma môžete informovať na e-mail: katka@handmadedesign.sk
8. Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po prevzatí zásielky, najneskôr však do 24 hodín od doručenia tovaru. Je povinnosťou kupujúceho preukázať, že mechanické poškodenie výrobku nebolo možné ani pri jeho dôkladnom  prezretí objaviť v 24 hodinovej dobe. Nároky z neskoršie zistených vád takto poškodeného tovaru si bude môcť kupujúci uplatniť len ak preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase jeho prevzatia od dopravcu. Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať si návod na obsluhu a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť. Kupujúci je oprávnený pri prevzatí výrobku (osobnom aj neosobnom) skontrolovať kompletnosť balenia. Pri doručení kuriérom je kupujúci oprávnený spísať škodový zápis  na mieste o nekompletnosti, či poškodenia balenia. Pri osobnom odbere je kupujúci povinný skontrolovať si obsah balenia okamžite, nároky z neskoršie zistených vád takto poškodeného tovaru si bude môcť kupujúci uplatniť len ak preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase jeho prevzatia.
9. Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni predávajúceho v súlade s ust. § 18 ods. 2 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, a to tak, že doručí tovar do prevádzkarne predávajúceho na adresu  Katarína Kostrábova so sídlom Jarková 71, 080 01 Prešov spolu s písomným uplatnením reklamácie a doručí ho predávajúcemu. V písomnom uplatnení reklamácie kupujúci presne označí druh a rozsah vád tovaru.  
10. Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa dá objektívne doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:
a) doručenie písomného uplatnenia reklamácie kupujúceho predávajúcemu,
b) doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu.
11. Predávajúci odporúča kupujúcemu zásielku s tovarom si poistiť. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá. 
12. Deň účinného uplatnenia reklamácie je zároveň dňom začiatku reklamačného konania.
13. Kupujúci je povinný reklamovať chyby tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie chyby.
14. Predávajúci alebo ním určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme elektronickej správy alebo v písomnej podobe, v ktorej je povinný presne označiť chyby tovaru v súlade 
s § 18 ods. 4 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a poučiť spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
15. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. 
O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje predávajúci kupujúceho formou dohodnutou medzi obidvoma zmluvnými stranami (e-mailom a doporučeným listom) a zároveň bude kupujúcemu spolu s tovarom doručený reklamačný protokol.
16. Záruka sa nevzťahuje na vady, na ktoré bol v čase uzatvárania zmluvy kupujúci upozornený alebo o ktorých musel s prihliadnutím na okolnosti pri uzatváraní zmluvy vedieť. 
17. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady, vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
18. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:
a) nepredložením dokladu o nákupe tovaru,
b) neoznámením zjavných chýb pri prevzatí tovaru,
c) uplynutím záručnej doby tovaru,
d) mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
e) používaním tovaru v podmienkach, ktoré nie sú vhodné na jeho používanie,
f) neodborným zaobchádzaním, inštalovaním alebo zanedbaním starostlivosti o tovar vrátane doby jeho skladovania kupujúcim,
g) poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi,
h) poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
19. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať.
20. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (tzv. rozpor s kúpnou zmluvou), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadaviek kupujúceho buď výmenou tovaru, alebo jeho opravou. Ak taký postup nie je možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe tovaru alebo ak sa nedokáže opak. V prípade rozporu tovaru so zmluvou má spotrebiteľ nárok na tzv. zjednanie nápravy a to:
a) bezplatným uvedením spotrebného tovaru do stavu zodpovedajúceho zmluve prostredníctvom opravy
b) primeraným znížením kúpnej ceny
c) náhradným dodaním tovaru
d) odstúpením od zmluvy
21. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
a) odovzdaním opraveného tovaru,
b) výmenou tovaru,
c) vrátením kúpnej ceny tovaru,
d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
e) písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
f) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.
22. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.
23. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.
24. V prípade výmeny tovaru za nový, dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový, začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.
25. Najprv môže spotrebiteľ požadovať od predávajúceho bezplatnú opravu alebo bezplatné náhradné dodanie spotrebného tovaru. Kupujúci má právo na výmenu tovaru len vtedy, ak to nie je vzhľadom na povahu vady neúmerné. 
26. Všetky záručné opravy sú v prípade, ak do času ich uplatnenia nezanikol nárok na uplatnenie záruky, bezplatné.
27. Pokiaľ ide o odstrániteľnú chybu, bude reklamácia vybavená v závislosti od súhlasu kupujúceho nasledujúcim spôsobom:
a) predávajúci zabezpečí odstránenie chyby, alebo
b) predávajúci chybný tovar vymení.
28. Pokiaľ ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viackrát opakovanú odstrániteľnú chybu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných chýb, a ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako vec bez vád, predávajúci vybaví v závislosti od súhlasu kupujúceho reklamáciu nasledujúcim spôsobom:
a) výmenou tovaru za tovar iný, funkčný, rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo
b) v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vystavením dobropisu na chybný tovar.
29. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na chyby uvedené vo formulári na uplatnenie reklamácie. - REKLAMAČNÝ FORMULÁR NA PREVZATIE 
30. Pre účely reklamácie sa za viackrát opakovanú odstrániteľnú chybu považuje výskyt jednej odstrániteľnej chyby viac ako dvakrát.
31. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných chýb považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných chýb súčasne.
32. Pre účely reklamácie sa za dobu, počas ktorej po uzavretí kúpnej zmluvy nemôže kupujúci pre chyby tovaru riadne užívať tovar, považuje doba, ktorá tvorí spolu viac ako 180 dní.
33. Oprávnenie kupujúceho na uplatnenie reklamácie chyby tovaru je po tom, ako využil svoje právo a požiadal predávajúceho o odstránenie chyby tovaru, vyčerpané a bez ohľadu na výsledok reklamácie už opätovne nie je oprávnený pre tú istú jedinečnú chybu (nie chybu rovnakého druhu) uplatňovať reklamáciu opakovane.
34. V prípade, že kupujúci - spotrebiteľ nebol spokojný s vybavením reklamácie predávajúcim alebo keď sa kupujúci – spotrebiteľ obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a nebol spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má kupujúci – spotrebiteľ právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má kupujúci – spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je "Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27" resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk). Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti.

Ochrana osobných údajov

Poskytnutie osobných údajov kupujúceho predajcovi je dobrovoľné. Zaregistrovaním v internetovom obchode www.handmadedesign.sk alebo vyplnením a odoslaním objednávky bez registrácie kupujúci poskytuje predajcovi svoje osobné údaje (meno a priezvisko, telefónne číslo, e-mailovú adresu, adresu trvalého bydliska / doručenia vrátane PSČ). Predajca potrebuje tieto údaje poznať, aby mohol objednávku kupujúceho vybaviť a spracovať v účtovnom a fakturačnom systéme.

Predávajúci prehlasuje, že všetky poskytnuté osobné údaje, ktoré získal prostredníctvom svojej webovej stránky handmadedesign.sk použije iba na uskutočnenie plnenia zmluvy s kupujúcim vrátane realizácie platobného styku vzťahujúceho sa na predmet plnenia a jeho doručenia a nebudú zverejnené, či poskytnuté tretej osobe okrem orgánov verejnej moci pri výkone ich právomocí vyplývajúcich zo zákona a okrem orgánov územnej samosprávy alebo orgánov štátnej správy pri overovaní pravdivosti poskytnutých osobných údajov, ak ide o doručovanie tovaru na dobierku. 

2. Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky, a to v rozsahu: 
a) akademický titul, 
b) meno, 
c) priezvisko, 
d) adresa dodania, 
e) telefónne číslo, 
f) adresa elektronickej pošty, 
sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, teda na základe súhlasu na zhromažďovanie a spracovanie uvedených osobných údajov, a to na dobu vedenia a uchovávania účtovnej dokumentácie predávajúceho podľa osobitných predpisov (najmä podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov), pričom kupujúci súhlasí, aby osobné údaje, ktoré poskytol predávajúcemu, boli v prípade zasielania tovaru na dobierku, ak to predávajúci uzná za vhodné, teda v prípade pochybnosti o ich pravdivosti, preverené na orgáne územnej samosprávy, teda najmä na obci, ktorá je označená v adrese dodania, príp. v príslušnom orgáne štátnej správy, teda najmä v evidencii obyvateľstva Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. 

3. Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté kupujúcim predávajúcemu za účelom prieskumu záujmu o ponúkaný tovar predávajúceho v inom prevedení, najmä v inej farbe, použitého materiálu, príp. v iných rozmeroch, a to v rozsahu: 
a) akademický titul, b) meno, c) priezvisko, d) adresa dodania, e) telefónne číslo, f) adresa elektronickej pošty, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, teda na základe súhlasu na zhromažďovanie a spracovanie uvedených osobných údajov, a to: - v prípade realizácie plnenia uzatvorením kúpnej zmluvy na dobu vedenia a uchovávania účtovnej dokumentácie predávajúceho podľa osobitných predpisov (najmä podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov). - v prípade nerealizácie plnenia neuzatvorením kúpnej zmluvy na dobu troch rokov od poskytnutia týchto údajov alebo dňom doručenia písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním osobou, ktorej sa predmetné osobné údaje týkajú resp. jej zástupcom na základe plnomocenstva, zo zákona, či na základe rozhodnutia súdu. 

4. Kupujúci si môže kedykoľvek svoje osobné údaje skontrolovať a zmeniť po prihlásení / v prípade registrácie/   na stránke alebo písomne resp. elektronicky . 

5. K prevádzke našej internetovej stránky využívame služby spoločnosti  SiteGround Hosting Ltd.  ,  u ktorej  je komunikačný kanál  na stránku  zabezpečený šifrovaním.

6. Práva dotknutej osoby:

Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú (napríklad kupujúci alebo príjemca e-mailových správ).
Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti vyžadovať:
- potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
- vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod zákona o ochrane osobných údajov;
- vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého boli osobné údaje získané na spracúvanie,
- vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
- opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
- likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil;
- likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
- blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

7. Ostatné práva dotknutej osoby upravuje § 28 zákona o ochrane osobných údajov.

Kupujúci  je oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií:
1. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
3. opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
4. likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
5. likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
6. blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak predávajúci spracúva osobné údaje na základe súhlasu kupujúceho.
Právo kupujúceho  možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana kupujúceho, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.
Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči
a) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
b) využívaniu titulu, mena, priezviska a adresy kupujúceho na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
c) poskytovaniu titulu, mena, priezviska a adresy kupujúceho na účely priameho marketingu.

8. Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v  vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

9. Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov  vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

10. Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo pre neho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje kupujúceho v lehote podľa odseku 10.20. Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov predávajúci vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke kupujúceho, alebo ak predávajúci na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho.

11. Ak kupujúci uplatní svoje právo
a)písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom kupujúci doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
b) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis kupujúceho; kópiu zápisnice je predávajúci povinný odovzdať kupujúcemu,
c) u sprostredkovateľa podľa bodu 1 alebo 2 tohto odseku, je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať predávajúcemu bez zbytočného odkladu.

12. Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
-  Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.
-  Ak kupujúci nežije, jeho práva, ktoré mal podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.
-  Žiadosť kupujúceho  vybaví predávajúci bezplatne.

13. Predávajúci vyhlasuje, že spracúva osobné údaje kupujúceho na účely  distribúcie   prostredníctvom :

Slovenská pošta, a. s.Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1,IČO: 36 631 124